Liga de Leymebamba

 
 
01) Universitario     Crema/Crema