Liga de Chongos Bajo

 
 
Liga de Chongos Bajo          
           
01) Municipal          
02) Poderoso Papa Palias   15/02/1980