Leyva Ney

 
 
Ney Leyva            
             
             
2015     Deportivo Hualgayoc    
2016     Deportivo Hualgayoc    
2017     E.M. Binacional    
2018     Deportivo Garcilaso    
2019     Deportivo Las Palmas