DM - U

 
 
Deportivo Municipal - Universitario        
               
               
               
               
1937              
               
Universitario 0          
Deportivo Municiopal 6          
               
               
1938              
               
Universitario 0          
Deportivo Municiopal 1          
               
               
1939              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 0          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1940              
               
Universitario 0          
Deportivo Municiopal 1          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 1          
               
               
1941              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 2          
               
               
1942              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1943              
               
Deportivo Municipal 5          
Universitario 3          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 5          
               
               
1944              
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 5          
Universitario 3          
               
               
1945              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 5          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
               
1946              
               
Deportivo Municipal 4          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 3          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1947              
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 1          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 5          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 2          
               
               
1948              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 3          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 4          
               
               
1949              
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 3          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1950              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 3          
               
               
1951              
               
Deportivo Municipal 5          
Universitario 1          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 4          
               
               
1952              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 2          
               
               
1953              
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 4          
Universitario 4          
               
               
1954              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
               
1955              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 0          
Deportivo Municiopal 2          
               
               
1956              
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 1          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1957              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 3          
               
               
1958              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 0          
Deportivo Municiopal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 5          
               
               
1959              
               
Universitario 4          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 0          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1960              
               
Universitario 4          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 3          
               
               
1961              
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 1          
               
Universitario 4          
Deportivo Municipal 5          
               
               
1962              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 3          
               
               
1963              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
               
1964              
               
Deportivo Municipal 4          
Universitario 1          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
               
1965              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 3          
               
               
1966              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 3          
               
Universitario 7          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1967              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 5          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 0          
               
               
1969              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 5          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1970              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 4          
               
               
1971              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1972              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 3          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 2          
               
               
1973              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 0          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 2          
               
               
1974              
               
Universitario 5          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 2          
               
               
1975              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1976              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 4          
Deportivo Municipal 2          
               
               
1977              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 3          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
               
1978              
               
Universitario 4          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
               
1979              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 2          
               
               
1980              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1981              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1982              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1983              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1984              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 3          
               
               
1985              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 3          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 2          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 0          
               
               
1986              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
               
1987              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1988              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1989              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Universitario 5          
Deportivo Municipal 3          
               
               
1990              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 0          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
               
1991              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 3          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
               
1992              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 3          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1993              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1994              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
               
1995              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 5          
Deportivo Municipal 1          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 2          
               
               
1996              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 0          
               
               
1997              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Universitario 7          
Deportivo Municipal 1          
               
               
1998              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 2          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 1          
               
               
1999              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 3          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
               
2000              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 5          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 2          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 1          
               
               
2007              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 1          
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 2          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 2          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 1          
               
               
2015              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 1          
               
               
2016              
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 4          
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 0          
               
Universitario 3          
Deportivo Municipal 2          
               
               
2017              
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 0          
               
Deportivo Municipal 1          
Universitario 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 1          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 5          
               
               
2018              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 2          
               
Universitario 1          
Deportivo Municipal 2          
               
               
2019              
               
Universitario 2          
Deportivo Municipal 4          
               
Deportivo Municipal 3          
Universitario 0          
               
               
2020              
               
Deportivo Municipal 0          
Universitario 5          
               
               
2021              
               
Universitario 0          
Deportivo Municipal 2          
               
               
2022              
               
Deportivo Municipal 2          
Universitario 1          
               
    607          
               
               
    PJ PG PE PP GF GC
               
Deportivo Municipal 193 57 46 90 261 346
Universitario 193 90 46 57 346 261