Liga de Putinza

 
 
Liga de Putinza          
           
01) Cultural Huáscar          
02) Deportivo San Lorenzo        
03) Deportivo Juventus