Pineda Johan

 
 
2013    Deportivo Binacional
2014    Deportivo Binacional 
2015    Sport Loreto